INFORMACJE O PRZETARGACH

Rozbiórka oczyszczalni - przetarg

obrazek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice informuje, że Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica                  w Wodzisławiu Śl. organizuje  przetarg nieograniczony na wykonanie:

 

Rozbiórki budynku nieczynnej „Biologicznej Oczyszczalni Ścieków o kubaturze 2 029 m3” położonej przy ul. Związkowej                 w Rybniku.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44- 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 23.07.2012 r., do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2012 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.

Wadium w wysokości: 1 000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 455 64 04 lub 32 455 63 81, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl., pok.  nr 17. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji- brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto:

                                                PKO O/ Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


stat4u