AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie

obrazek

 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice w Pawłowicach

Z A W I A D A M I A

o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice,
które odbędzie się w dniu 28 maja 2010 r. o godz. 16.00
w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. LWP 11

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
  • sprawozdania z działalności w roku 2009,
  • sprawozdania finansowego za rok 2009,
  • opinii Biegłego Rewidenta na temat przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • sprawozdania z jej działalności w roku 2009 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2009.
 11. Rozpatrzenie zmian do Statutu Spółdzielni i podjecie stosownej uchwały.
 12. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie i podjęcie stosownych uchwał.
 13. Dyskusja.
 14. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 14 maja 2010 r. wyłożone będą do wglądu wszystkie sprawozdania i projekty uchwał ujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na obrady Walnego Zgromadzenia prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

 


Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice
mgr Anna Dąbrowska


stat4u