INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetargi na remonty zasobów w 2013 roku

obrazek

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Pawłowice  z  siedzibą  w  Pawłowicach ul. LWP 19,  o g ł a s z a  przetarg  nieograniczony na  niżej  wymienione  zakresy  robót:

 

1. Roboty  ślusarskie: 

- dostawa i wymiana drzwi stalowych wejściowych do  klatek schodowych w  ilości 37 sztuk.

2. Roboty  instalacyjne:

- wymiana instalacji zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji  na poziomach  i pionach budynków  szwedzkich  i  NRD - owskich   z   rur   PP- R   typ 3   PN20  o połączeniach  zgrzewanych.

3. Roboty elektryczne:

   a. modernizacja  istniejących  instalacji  domofonowych  na  instalacje  cyfrowe.

   b. dostawa i montaż  portali  przed wejściem do  budynków  z  wypisanym adresem.

   c. dostawa  i  montaż  plafonier  z czujnikiem ruchu.

 

 Specyfikacje  istotnych  warunków  wykonania robót  w cenie 30,00 zł. (odrębnie dla każdego  typu  robót)  są  do  odebrania  w  siedzibie   Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Pawłowicach  przy  ul. LWP 19  w  dniach  od  22.03.2013 r. w godz. od  9.00 -13.00.

 Opłaty  za  specyfikację  prosimy dokonać  na  niżej  podany  numer konta:

                                         ING  Bank Śląski  Nr. konta:  56  1050 1403 1000  0023  3438  8606.

 z dopiskiem ,, Przetarg na roboty” (wymienić  jakie)

 Potwierdzenie wpłaty  za  specyfikację  należy  przedstawić  przy  odbiorze specyfikacji. Oferty zgodnie ze specyfikacją należy składać w zamkniętych kopertach  (z  opisem rodzaju  robót ) w  siedzibie  Spółdzielni  pokój  Nr 5

Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu    03.04.2013r. - godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

  • Roboty  ślusarskie  w dniu   4 .04.2013r.  o  godz. 10:00
  • Roboty  instalacyjne w dniu  4.04.2013r. o  godz.  10:30   
  • Roboty elektryczne w  dniu  4.04.2013r.  o  godz.  11:00

Wszelkich  informacji  o  przetargu  udziela  dział  techniczny  SM-Pawłowice tel. /032/  4 493 444 i  /032/ 4 493 445 - w  godzinach od  9.00  do 13:00.                        

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo odstąpienia od  przetargu  bez  podania  przyczyn.


stat4u