INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetarg nieograniczony na roboty elektryczne

obrazek

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach ul. LWP 19, o g ł a s z a przetarg nieograniczony na niżej wymieniony zakres robót:

Roboty elektryczne: Wykonanie 5-letnich pomiarów elektrycznych w budynkach

wielorodzinnych i w pawilonach usługowych Osiedla mieszkaniowego Pawłowice.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w cenie 30,00 zł są do odebrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach przy ul. LWP 19 w dniach od 20.03.2013 r. w godz. od 9.00 -13.00.

Opłaty za specyfikację prosimy dokonać na niżej podany numer konta:

        ING Bank Śląski nr konta: 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

                     z dopiskiem ,, Przetarg na roboty elektryczne”

Potwierdzenie wpłaty za specyfikację należy przedstawić przy odbiorze specyfikacji.

Oferty zgodnie ze specyfikacją należy składać w zamkniętych kopertach ( z dopiskiem

pomiary elektryczne ) w siedzibie Spółdzielni pokój Nr 5. Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2014r. - godz. 1300

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 28.03. 2014r o godzinie 10.00

Wszelkich informacji o przetargu udziela dział techniczny SM Pawłowice tel. /032/ 4 493 444 i /032/ 4 493 445 - w godzinach od 9:00 do godziny 13:00.                    

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 


stat4u