AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Członków 2014

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice w Pawłowicach

 

 

Z A W I A D A M I A

 

o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. LWP 11

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w roku 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie

    przyjęcia sprawozdania.

5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia

    prawomocności w podejmowaniu uchwał

6. Przedstawienie przez Zarząd:

    - sprawozdania finansowego za rok 2013

    - opinii biegłego rewidenta na temat przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

    - sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2013 i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia

      absolutorium Zarządowi Spółdzielni.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

8. Przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencje

    2014-2017.

9. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie oraz odwołań od decyzji R.N. i podjęcie

    stosownych uchwał.

10.Wybór delegata na VIII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą 

     w Tarnowie.

11.Podsumowanie i zakończenie obrad

 

Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 7 maja 2014 r. wyłożone będą do wglądu w godzinach pracy spółdzielni wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

                                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                       Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice

                                                                                                                                  mgr Anna Dąbrowska   


stat4u