AKTUALNOŚCI

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM-Pawłowice

obrazek

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice w Pawłowicach

 

Zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice, które odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. LWP 11

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania  Rady Nadzorczej z działalności za 2016r.  oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r. 
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2016r. i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania  oraz  udzielenia absolutorium  Zarządowi Spółdzielni za 2016r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.
 9. Przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice na lata 2017-2021.
 11. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie i podjęcie stosownych  uchwał.
 12. Wybór delegata na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
 13. Zmiany do Statutu w § 22 pkt 4 dot. zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 14. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 8 maja 2017 r. wyłożone będą do wglądu w godzinach pracy spółdzielni wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.     W obradach Walnego Zgromadzenia mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice  za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

 

                                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                  Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice

                                                                                                                             mgr Anna Dąbrowska

 

 

 


stat4u