OGŁOSZENIA

Walne Zgromadzenie 2020 - Informacja

obrazek

Szanowni Państwo -

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice

Corocznie w miesiącu maja przedstawiamy Państwu materiał sprawozdawczy za poprzedni rok wraz z zawiadomieniem o kolejnym Walnym Zgromadzeniu zawierającym  porządek obrad  Walnego. Niestety, aktualna sytuacja epidemiologiczna i unormowania prawne uniemożliwiają zwołanie Walnego Zgromadzenia w zaplanowanym wcześniej terminie. Zarząd na bieżąco śledzi rozwój sytuacji i będzie podejmował odpowiednie działania.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza są przygotowane do przedstawienia Członkom informacji z przeprowadzonych działań w 2019 roku. Zostały przygotowane i przyjęte sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Aby zachować tradycyjną formę informowania Państwa o działalności Spółdzielni, w zakładce e-kartoteka przedstawiamy Państwu  sprawozdania za 2019r., a z papierową  wersją Członkowie Spółdzielni będą mogli się zapoznać w statutowym terminie, tj. 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                        Prezes Zarządu  - Anna Dąbrowska


stat4u